Privacyverklaring ISMA-NederlandStichting International Stress Management Association – Nederland (hierna: ISMA-Nederland) houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben een Privacybeleid ontwikkeld, opgesteld in deze Privacyverklaring van ISMA-Nederland. Hierin leest u hoe wij omgaan met ‘privacy’.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ISMA-nederland verwerkt van haar leden, deelnemers aan workshops/lezingen of andere geïnteresseerden. Indien u lid bent/wordt van ISMA-Nederland of om een andere reden persoonsgegevens aan ISMA-Nederland verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ISMA-Nederland,:
Dokter Rupertlaan 82, 3761 XV Soest,
035-6027913
KvK nummer 41190133
De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer van het ledenbestand, de uitvoering van correspondentietaken en bankzaken van de stichting en is bereikbaar via info@stress-management-nl.org.

2. Welke gegevens verwerkt ISMA-Nederland en voor welk doel?
2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) naam, voorletters, voornaam, titel, geslacht.
b) geboortedatum
c) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bedrijfsnaam of werkgever
g) adresgegevens bedrijf
h) functiecategorie
i) informatie over aandachtsgebieden, specialiteiten en relevante informatie m.b.t. stressmanagement.

2.2 In het kader van toekennen van het registerlidmaatschap wordt aanvullende informatie gevraagd m.b.t. stressmanagement.
Registerleden kunnen bedrijfsinformatie plaatsen op de website van ISMA-Nederland onder “aanbieders“. Deze informatie leveren de registerleden zelf aan en derhalve zijn zij zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

ISMA-Nederland verwerkt de in sub 2.1 en sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ISMA-Nederland.
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het doorsturen van relevante informatie van overige ISMA-leden.

ISMA-Nederland zal de gegevens van haar leden niet verstrekken aan derden, tenzij u daarvoor toestemming heeft verleend.

3. Bewaartermijnen
ISMA-Nederland verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
Na beëindiging van het lidmaatschap vraagt de secretaris of u op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten van ISMA-Nederland. In dat geval wordt uw e-mailadres opgenomen in het e-mailbestand “bezoekers lezingen”. De overige persoonsgegevens worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft ISMA-Nederland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie/secretaris van ISMA-Nederland kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ISMA-Nederland zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3 Indien uw klachten hebt over de wijze waarop ISMA-Nederland uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming/secretaris

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de secretaris; info@stress-management-nl.org.

5.5 U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de autoriteit op het gebied van privacybescherming.

6. Gebruik website
6.1 Cookies
Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.
De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

6.2 Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan ons ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kunnen wij aanpassingen maken op onze websites.

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via een e-mailbericht en de website kenbaar gemaakt. De meest actuele versie vindt u altijd online op onze website.

29 mei 2018