ISMA bijeenkomst

maandag 14 november 2005
van 19.30 - 21.00 uur

Gastspreker:
Kees van der Wolf

Onderwerp:
Stress en burnout bij leraren: de ontwikkeling van de ‘onderwijs-stress-reductie-meter’

Plaats:
‘De Amershof’, Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524


Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 35,00 voor leden en € 45,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 20,00 (inclusief koffie of thee) en voor niet leden € 30,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!

Toelichting op de avond:
Steeds vaker wordt aangetoond dat gedragsmatig moeilijke kinderen een stressbron vormen voor leraren. Meestal wordt bij stressonderzoek in het onderwijs gelet op kwesties als beleid van overheden en besturen, organisatieveranderingen, veranderingen in arbeidsinhoud, samenwerkings-problemen met collega’s, te lage financiële tegemoetkomingen, tijdsdruk, te veel taken en de omgang met de leerlingen en ouders in het algemeen. Heel weinig is bekend over specifieke ‘stressoren’ in relatie tot probleemleerlingen. In ons onderzoek in het regulier en speciaal onderwijs zijn de meest pregnante gedragsproblemen van leerlingen en de stress of hinder die docenten als gevolg hiervan ondervinden in kaart gebracht. De stressreacties van docenten zijn op vijf niveaus vastgelegd: twijfel aan eigen functioneren, verlies van lesplezier, verstoring van het onderwijsproces, problemen met ouders/verzorgers en de gevoelde psychologische afstand tot de leerlingen. Ook is nagegaan of er sprake is van depersonalisatie en/of verminderde persoonlijke bekwaamheid bij de leraren (burnout) in verband met gedragsmoeilijke leerlingen.
Wij zijn bezig een computertool te ontwikkelen waardoor de leraar inzicht krijgt in de mate waarin hij/zij spanning of gevoelens van burnout ondervindt in de omgang met kinderen met gedragsproblemen. De onderwijsstress-reductie-meter fungeert als een simulator waarin de leraar kan zien hoe hij/zij verschillende componenten van zijn/haar gedrag kan of dient te veranderen teneinde stress of hinder als gevolg van gepercipieerde gedragsproblemen optimaal te reduceren. Door gedragsveranderingen in de onderwijsstress-reductie-meter te simuleren krijgt de gebruiker antwoord op de vraag hoe hij/zij de kans op stress of burnout als gevolg van gedragsproblemen kan minimaliseren.

Betalen:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het vragenformulier (voor 11 november) en door het bedrag voor vrijdag 23 september over te maken op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, p/a Kon. Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.[ terug ]
ISMA-Nederland