ISMA lezing

maandag 11 juni 2007
van 19.30 - 21.00 uur

Spreker:
Piet Kooijman, logopedist, docent en onderzoeker

Onderwerp:
De Stem van de leraar: klachtenpatronen, stress en coping

Plaats:
'De Amershof', Snouckaartlaan 11, 3811 MA Amersfoort, telefoon 033-4613524.

Diner en lezing:
Van 18.00 - 19.30 uur kunt u deelnemen aan het eenvoudige diner met aansluitend de lezing van 19.30 - 21.00 uur. De kosten voor diner en lezing (inclusief koffie of thee) zijn € 40,00 voor leden en € 50,00 voor niet leden. Wilt u doorgeven of u een gewoon dan wel een vegetarisch menu wenst?

Lezing:
Komt u alleen naar de lezing dan betaalt u als lid € 25,00 (inclusief koffie of thee) en is het voor niet leden € 35,00. Wilt u nog iets extra gebruiken dan is dit voor eigen rekening!


Toelichting lezing:
Stemproblemen bij beroepssprekers vormen een risico voor de gezondheid van deze sprekers. In Nederland worden stemstoornissen niet geclassificeerd en als beroepsziekte erkend. Epidemiologische gegevens ontbreken derhalve en adequate aanpak en preventie van stemstoornissen binnen het spreekberoep worden dientengevolge veronachtzaamd. In het beschrijvend onderzoek dat onderwerp is van deze voordracht blijkt dat meer dan 50 procent van de leerkrachten stemproblemen ondervindt tijdens de carrière; bij 20 procent leidt dit tot ziekteverzuim. Deze aantallen zijn relatief hoog in vergelijking met controlepersonen, zowel met als zonder stembelastend beroep. Meer dan 20% van de leerkrachten zocht medische hulp of onderging stemtherapie.
Verschillende factoren spelen een rol in de ontwikkeling en instandhouding van stemproblemen. Fysieke en psycho-emotionele factoren werden in deze studie als belangrijkste risicofactoren gevonden. Tegen de verwachting in, bleken stembelasting en omgevingsfactoren minder belangrijk te zijn voor het ontwikkelen en in standhouden van stemproblemen. Meer vrouwen dan mannen rapporteerden stemproblemen, stemgerelateerd ziekteverzuim, zochten hulp en ondergingen behandelingen voor hun stemproblemen. Verder bleek dat leerkrachten onvoldoende weten hoe ze met hun stemproblematiek om moeten gaan. Hun coping-gedrag is niet adequaat, waardoor ze in een vicieuze cirkel blijven ronddwalen. Het merendeel van deze leerkrachten bevond zich in een vastgelopen situatie (fase 1 van het cascademodel van Anderson), waarbij de combinatie van externalisatie en onbewust zijn van de situatie de belangrijkste risicofactor vormt. Uit vervolgonderzoek naar deze coping-strategieën en hun invloed op stemproblemen blijkt dat leerkrachten met stemproblemen minder assertief, minder actief, meer afwachtend zijn dan hun collega's zonder stemklachten. Over de verschillende aspecten van stem, stemstoornissen in relatie met stress zal in deze voordracht worden ingegaan. De resultaten van deze studie benadrukken het belang van een multifactoriële benadering in de diagnose en de behandeling van stemproblemen, waarbij fysieke en psycho-emotionele aspecten als sterk risicovol beschouwd moeten worden.

Piet Kooijman is grotendeels verbonden aan het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen. Zijn werk bestaat grotendeels uit diagnostische werkzaamheden en wetenschappelijk onderzoek bij (professionele) stempatiënten. Daarnaast is hij werkzaam als docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent aan de opleiding Logopedie.


Aanmelding:
U geeft zich zo snel mogelijk op via het aanmeldingsformulier en door overmaken van het bedrag op girorekening: 154370, secretariaat ISMA-Nederland, p/a Koningin Julianalaan 55, 3956 XK Leersum.

Op www.amershof.nl vindt u de routebeschrijving.[ terug ]
ISMA-Nederland